ZAPFLOOR BV GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 

DOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM ERKENT DE GEBRUIKER DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN GELEZEN TE HEBBEN EN TE BEGRIJPEN, EN VERKLAART DE GEBRUIKER UITDRUKKELIJK AKKOORD TE GAAN MET DE GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN ZAPFLOOR ZOALS HIERONDER BESCHREVEN. INDIEN DE GEBRUIKER NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN, KRIJGT DE GEBRUIKER GEEN TOEGANG TOT HET PLATFORM NOCH HET RECHT OM DEZE TE GEBRUIKEN.

 

HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM ALSOOK HET VERHUREN EN HUREN VAN RUIMTES EN HET BESTELLEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN VIA HET PLATFORM IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER. ZAPFLOOR KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD EN DRAAGT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS, NOCH VOOR (GEBREKEN AAN) RUIMTES DIE WORDEN VERHUURD OF TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD  OF VOOR GOEDEREN OF DIENSTEN DIE WORDEN BESTELD VIA HET PLATFORM. ZAPFLOOR VERWERPT IN DIT VERBAND EXPLICIET ALLE AANSPRAKELIJKHEID, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK MOGELIJK IS.

 

ZAPFLOOR KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DADEN GESTELD DOOR GEBRUIKERS VAN HET PLATFORM. WANNEER EEN VERHUURDER EEN RUIMTE VERHUURT EN GOEDEREN OF DIENSTEN LEVERT OF EEN HUURDER EEN RUIMTE HUURT VIA HET PLATFORM, IS ZAPFLOOR NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE HUURDER OF VERHUURDER INDIEN DEZE SCHADECLAIMS ONTVANGEN VAN ANDERE GEBRUIKERS OF VAN DERDEN. ZAPFLOOR KAN DUS O.A. NOOIT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE DIE DOOR EEN GEBRUIKER WORDT VEROORZAAKT ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN ONRECHTMATIGHEDEN, FOUTEN, GEBREKKIGE UITVOERING OF ZELFS BEDRIEGLIJK HANDELEN OF (ONEIGENLIJKE) MISDRIJVEN BEGAAN DOOR DE GEBRUIKER EN ONGEACHT OF DE SCHADE WERD GELEDEN DOOR EEN GEBRUIKER OF EEN DERDE.

 

1.          Definities

 

Account” omvat alle informatie en inhoud die een geregistreerde Gebruiker heeft verstrekt of heeft laten verstrekken door de Verhuurder of een derde op/via het Platform. Deze account bevat persoonlijke informatie, betalingsinformatie, historieken, favorieten, beoordelingen, aanbevelingen, afbeeldingen, foto’s en eventuele andere gegevens.

Gebruiker” is elke persoon, handelaar, vennootschap of onderneming die zich heeft geregistreerd op het Platform om als Verhuurder Ruimtes te huur aan te bieden en/of te beheren ofwel om als Huurder Ruimtes te huren en/of diensten en/of goederen af te nemen.

Gebruikersinformatie” zijn alle persoonsgegevens, betalingsgegevens, gegevens omtrent het huren/verhuren van Ruimtes, goederen en diensten, adviezen, opmerkingen, literaire werken, teksten, afbeeldingen, video's, foto's en ander materiaal dat het Platform aan Gebruikers toelaat op te laden, te plaatsen, te publiceren en beschikbaar te stellen, inclusief (en zonder daartoe beperkt te zijn) posts van Gebruikers op hun profielpagina.

Huurder” is elke Gebruiker die via het Platform Ruimtes huurt, diensten en goederen afneemt via het Platform en gebruik maakt van de Service aangeboden door ZAPFLOOR.

Platform” (met inbegrip van de "Site" en "Service") is een online platform gebruikt door de Gebruikers waarop de Verhuurder Ruimtes aanbiedt ter verhuring en waar de Huurder op zoek gaat naar een Ruimte om te huren en via waar de Huurder tevens bijkomende (betalende) goederen en diensten kan afnemen. Het Platform is eigendom van en wordt beheerd door ZAPFLOOR. Het Platform is beschikbaar via app.zapfloorhq.com.

Richtlijnen voor Gebruikers“ zijn de op het Platform genoemde richtlijnen die te allen tijde door de Gebruikers moeten worden nageleefd en die van tijd tot tijd op éénzijdige wijze kunnen worden aangepast door ZAPFLOOR.

Ruimte” betekent elke ruimte, vergaderzaal, kantoorruimte of werkplek die door de Verhuurder via het Platform wordt aangeboden ter verhuring aan Huurders.

Service” betekent de dienstverlening door ZAPFLOOR via het Platform waardoor Huurders worden gekoppeld aan Verhuurders, het gebruik van het Platform en alle bijkomende diensten die ZAPFLOOR in deze context ter beschikking stelt.

 “Site” betekent de website van ZAPFLOOR beschikbaar via www.zapfloorhq.com.

Verbruikskost” betekent de kosten gerelateerd aan diensten en goederen die door de Verhuurder (of derde partijen) worden aangeboden aan de Huurder in relatie met het reserveren van een Ruimte;

Verhuurder” betekent elke persoon, vennootschap of onderneming die zich heeft aangemeld voor een Account op het Platform om Ruimtes aan te bieden en te verhuren aan Huurders via het Platform (al dan niet met de mogelijkheid om goederen en diensten te bestellen) en die aldus ook gebruik maakt van de Service.

Voorwaarden” zijn de Gebruikersvoorwaarden, de Privacy Policy en de Cookie Policy van ZAPFLOOR.

ZAPFLOOR” is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Van immerseelstraat 66 , 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0639.786.759.

 

2.          Zapfloor - Contactgegevens

 

ZAPFLOOR BV

Maatschappelijke zetel

Van immerseelstraat 66 , 2018 Antwerpen, België

Ondernemingsnummer

0639.786.759

BTW nr.

BE 0639.786.759

Kantooradres

Van immerseelstraat 66 , 2018 Antwerpen, België

E-mail

[email protected]

 

3.          Toepassingsgebied

 

De Voorwaarden zijn van toepassing op de Service die ZAPFLOOR levert via het Platform. ZAPFLOOR fungeert enkel als facilitator tussen Huurders en Verhuurders en is dus geen partij bij enige overeenkomst met betrekking tot het huren of verhuren van Ruimtes of het leveren van goederen en diensten door de Verhuurder aan de Huurder. Alle overeenkomsten aangaande het huren van Ruimtes en leveren van diensten of goederen worden rechtstreeks tussen de Verhuurder en de Huurder afgesloten.

 

ZAPFLOOR zal op geen enkele wijze worden geacht op te treden als Huurder of Verhuurder. ZAPFLOOR kan bovendien niet worden beschouwd als makelaar, verzekeraar of uitvoeringsagent. ZAPFLOOR is ook geen rechtstreeks of onrechtstreekse vertegenwoordiger van Huurders of Verhuurders en treedt niet op als makelaar, bemiddelaar of gelijkaardig.

 

ZAPFLOOR mag naar eigen goeddunken en op ieder moment de omvang van haar activiteiten uitbreiden, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

4.          Het Platform

 

Het Platform strekt ertoe een ontmoetingsplaats te creëren voor Huurders en Verhuurders van Ruimtes voor professionele doeleinden. Het Platform geeft aan de Huurders tevens de mogelijkheid om o.a. vergaderzalen te reserveren, diensten en goederen van de Verhuurder te bestellen en contracten en facturatiegegevens te consulteren.

 

Gebruik van het Platform is enkel mogelijk wanneer de Gebruiker beschikt over een Account. Het aanmaken van een Account voor de Huurder op het Platform gebeurt door ZAPFLOOR of de Verhuurder. De Huurder verifieert de gegevens van zijn/haar Account en brengt ZAPFLOOR op de hoogte wanneer de Account onjuiste gegevens bevat, zoals de foutieve identiteit (voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht) of actieve contactgegevens (e-mail adres en telefoonnummer), ondernemingsnummer, maatschappelijke zetel, etc. Als de informatie van de Account niet juist en waarheidsgetrouw is, kan ZAPFLOOR de kwaliteit van haar Service niet garanderen.  De Verhuurder bevestigt tevens de toestemming te hebben verkregen van de Huurder om deze informatie met ZAPFLOOR te delen. De Verhuurder is verplicht de door haar beheerde Accounts te updaten en alle opgegeven informatie up-to-date te houden en draagt de volle aansprakelijkheid voor alle schadelijke gevolgen indien hij nalaat zulks te doen. De Huurder erkent en bevestigt zijn/haar toestemming te hebben verleend aan de Verhuurder of ZAPFLOOR om zijn/haar gegevens te gebruiken voor het aanmaken van een Account.

 

Gebruik van het Platform is enkel toegestaan voor natuurlijke personen van 18 jaar of ouder en met de juridische bekwaamheid een contract te sluiten en voor bedrijven, vennootschappen, ondernemingen, VZW’s en verenigingen. De Gebruiker staat garant dat hij/zij en desgevallend de entiteit waarvoor hij/zij contracten afsluit, hiertoe de bevoegdheid heeft.

 

De Gebruiker aanvaardt dat de informatie die hij/zij vrijwillig verstrekt en/of waarvan hij/zij toestemming heeft verleend aan de Verhuurder om deze informatie te delen met ZAPFLOOR, kan en zal worden gebruikt in overeenstemming met de Voorwaarden.

 

Voor zover het Platform het toestaat, kan de Gebruiker de informatie in zijn/haar Account op elk gewenst moment bijwerken. Wenst de Gebruiker te stoppen met het gebruik van het Platform en zijn/haar Account te verwijderen van het Platform, dan kan de Gebruiker met ZAPFLOOR contact opnemen via [email protected]. ZAPFLOOR zal de Account en persoonlijke informatie van de Gebruiker van het Platform verwijderen binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de Voorwaarden.

 

Als de Gebruiker de Voorwaarden, andere ZAPFLOOR regels of richtlijnen of enige toepasselijke wet overtreedt, kan ZAPFLOOR op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, de Account opschorten of verwijderen.

 

Hoewel ZAPFLOOR alle inspanningen die redelijkerwijze van haar kunnen worden verwacht zal uitvoeren om de goede werking van het Platform te verzekeren, kan ZAPFLOOR niet garanderen dat het Platform op ieder moment, continu zal werken zonder enige onderbreking of dat het foutloos zal draaien op elk apparaat dat wordt gebruikt om toegang tot het Platform te krijgen.

 

ZAPFLOOR mag, op elk moment, correcties aanbrengen, aanpassingen doen, wijzigingen doorvoeren, verbeteringen aanbrengen, en om het even welke andere veranderingen aanbrengen in het Platform, inclusief het toevoegen of stoppen met weergeven of verstrekken van enige inhoud of functie zonder daaraan kennis te moeten geven aan haar Gebruikers en zonder zulks te moeten verantwoorden. De Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat ZAPFLOOR niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten of storingen die zich kunnen voordoen in verband met het uitvoeren van dergelijke wijzigingen.

 

5.          Kosten

 

De Verbruikskosten zijn afhankelijk van de bestelde diensten en goederen door de Huurder. De Verbruikskosten worden ofwel gedragen door de Verhuurder, ofwel door de Huurder, naargelang het door de Verhuurder gekozen pricingmodel. Indien de Huurder dient te betalen voor het afnemen van diensten en/of goederen, zal dit uitdrukkelijk vermeld zijn op het Platform en erkent de Huurder deze kosten te dragen en te betalen conform de betalingsmodaliteiten uiteengezet in artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

De Verbruikskosten worden gepubliceerd op de Site en/of het Platform. Wanneer de Huurder goederen of diensten heeft besteld via het Platform, zijn de Verbruikskosten hieraan gekoppeld definitief verschuldigd.

 

6.          Betalingsmodaliteiten

 

De Verbruikskosten worden op periodieke basis gefactureerd aan de Huurder door de Verhuurder. De concrete betalingsvoorwaarden en -modaliteiten voor de Verbruikskosten worden overeengekomen tussen de Huurder en Verhuurder. Facturatie van de door de Huurder bestelde diensten en goederen zal automatisch gebeuren maar zal enkel worden verzonden na goedkeuring van de Verhuurder. Alle betalingen van de Verbruikskosten gebeuren rechtstreeks door de Huurder aan de Verhuurder.

 

De Huurders betalen de Verbruikskosten via (i) via betalingsprovider Mollie (die verschillende betalingsmogelijkheden voorziet), (ii) via een betalingstransactie met betalingsprovider Twikey, (iii) via betalingstransactie met betalingsprovider Stripe, (iv) via betalingstransactie met betalingsprovider PayPal of (v) via bankoverschrijving.

 

Wanneer de Gebruiker kiest voor betaling met Mollie, moet de Gebruiker een account aanmaken bij Mollie, komen alle transactiekosten van de betalingen ten laste van de Gebruiker en stemt de Gebruiker in met de algemene voorwaarden van Mollie, te consulteren via www.mollie.com/be/terms-conditions. Wanneer de Gebruiker kiest voor betaling met Twikey, stemt de Gebruiker in met de algemene voorwaarden van Twikey, te consulteren via www.twikey.com/nl/tc.html. Wanneer de Gebruiker kiest voor betaling met Stripe, stemt de Gebruiker in met de algemene voorwaarden van Stripe, te consulteren via www.stripe.com/en-be/ssa. Wanneer de Gebruiker kiest voor betaling met PayPal, stemt de Gebruiker in met de algemene voorwaarden van PayPal, te consulteren via www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

 

7.          Gebruikersgedrag

 

Gebruikers zijn verplicht om:

·       toepasselijke lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en/of internationale wetten en regelgeving met betrekking tot hun activiteiten op het Platform na te leven;

·       zich netjes en respectvol te gedragen tegenover andere Gebruikers zowel op het Platform als tijdens het (ver)huren van Ruimtes;

·       zich te onthouden van taalgebruik, o.m. in recensies die ze op het Platform zetten, dat als ongepast, beledigend of kwetsend kan worden ervaren, of om producten of diensten in een beoordeling aan te bieden.

 

De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de Gebruikersinformatie en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van dergelijk materiaal op het Platform op eender welke manier.

 

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij geen Gebruikersinformatie zal plaatsen of uploaden op het Platform die: (i) inhoud bevat waarvan het onwettig is in het land waar de Gebruiker woont om deze te bezitten, te publiceren, te posten of up te loaden, of (ii) die onwettig zou zijn voor ZAPFLOOR om te gebruiken, ter beschikking te stellen of te bezitten in verband met het Platform.

 

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat ZAPFLOOR op elk moment Gebruikersinformatie die hij/zij op het Platform geüpload heeft, naar eigen goeddunken en met of zonder geldige reden kan verwijderen.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe ten alle tijden de Richtlijnen voor Gebruikers na te leven. Deze Richtlijnen voor Gebruikers kunnen van tijd tot tijd op éénzijdige wijze worden aangepast door ZAPFLOOR.

 

8.          Gebruiksbeperking van het Platform

 

De volgende handelingen mogen niet worden gesteld, noch door de Gebruiker zelf, noch door een andere persoon in naam en/of voor rekening van de Gebruiker:

·       Handelen in strijd met de lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en internationale wetten en regelgeving met betrekking tot uw activiteit op het Platform en tijdens het (ver)huren van Ruimtes;

·       Het Platform gebruiken om illegale, onrechtmatige of ongeoorloofde handelingen te stellen of te bevorderen;

·       Het Platform gebruiken om enige vorm van spam, ongevraagde commerciële of niet-commerciële informatie te posten of te e-mailen of een ander soortgelijk gedrag;

·       Zich inschrijven voor meer dan één Account, een Account namens iemand anders registreren, toegang verschaffen tot een Account aan iemand anders dan uzelf; 

·       De privacy-rechten en andere rechten van andere Gebruikers belemmeren of schenden, of gegevens en informatie over andere Gebruikers verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, hetzij manueel of automatisch door het gebruik van een robot, spider, crawler, een zoek- of retrieval applicatie, of gebruik maken van andere (automatische) hulpmiddelen, processen of methodes om toegang te krijgen tot het Platform en het opvragen, indexeren en/of dataminen van elke informatie;

·       Belemmeren of verstoren van de activiteiten van het Platform, of de servers of netwerken die het Platform hosten, of het negeren van wetten en regelgeving of vereisten, procedures, beleidsregels of regelgeving van dergelijke servers of netwerken;

·       Posten, publiceren of op andere wijze beschikbaar stellen via het Platform van elke inhoud, tekst of informatie die beledigend, kwetsend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of racistisch, seksueel, religieus, of anderszins aanstootgevend of beledigend is;

·       Zich uitgeven voor een andere persoon of entiteit of valse informatie verstrekken op het Platform, hetzij direct hetzij indirect;

·       Bedrieglijk of verkeerdelijk connectie met een persoon of entiteit vermelden, uitdrukken of impliceren dat ZAPFLOOR of een derde partij u als Gebruiker vertegenwoordigt, of valse of onjuiste informatie over ZAPFLOOR verspreiden;

·       Als Gebruiker, valse of onjuiste informatie verstrekken met betrekking tot de Ruimtes die worden verhuurd via ZAPFLOOR, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige verklaring die de Verhuurder maakt met betrekking tot de Ruimtes;

·       Elke actie ondernemen die, naar ZAPFLOOR's eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote last veroorzaakt of kan veroorzaken op de infrastructuur van het Platform of die anderszins een negatieve invloed kan hebben op de ervaring van de Gebruiker in verband met het Platform;

·       Enig deel van het Platform kopiëren, wijzigen, aanpassen, ter beschikking stellen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren op om het even welke wijze;

·       Een browser, kader, beperking of grafische gebruiks-interface rond het Platform of de Site creëren;

·       Linken, met inbegrip van in-line linken, naar elementen op ZAPFLOOR, zoals afbeeldingen en video's, onafhankelijk van de webpagina's van ZAPFLOOR waarop zij oorspronkelijk verschijnen;

·       Maatregelen omzeilen die ZAPFLOOR kan gebruiken om de toegang tot het Platform te voorkomen of te beperken.

 

9.          Disclaimer

 

Het Platform is alleen bedoeld om het huren van Ruimtes te faciliteren en om Gebruikers de mogelijkheid te bieden om bepaalde goederen en diensten te bestellen bij de Verhuurder. ZAPFLOOR kan de juistheid van de informatie, die door de Gebruikers op het Platform geplaatst worden, of de kwaliteit of inhoud van de door de Verhuurder aangeboden Ruimtes en geleverde goederen en diensten niet garanderen of controleren.

 

Het gebruik van het Platform, het (ver)huren van Ruimtes en het gebruiken van diensten/goederen is uitsluitend op eigen risico van de Gebruiker. ZAPFLOOR kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade die direct of indirect verband houdt met het gedrag van de Gebruiker of de gehuurde Ruimte en geleverde goederen en diensten, en wijst in dit verband uitdrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid, voor zover dit wettelijk toegestaan is, af.


ZAPFLOOR is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer de Gebruiker een eis tot schadevergoeding ontvangt van andere Gebruikers of derden in de context van het gebruik van het Platform of de verhuurde Ruimtes en geleverde goederen en diensten. Wij raden de Gebruikers aan contact op te nemen met een verzekeringsmakelaar om een goede dekking te verzekeren.

 

10.       Aansprakelijkheidsbeperking

 

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, voor zover maximaal is toegestaan door de wet, het volledige risico voortvloeiend uit de toegang tot en het gebruik van het Platform, de Ruimtes die worden verhuurd en het contact dat de Gebruiker heeft met andere Gebruikers van ZAPFLOOR (online of in persoon) bij de Gebruiker zelf berust.

 

ZAPFLOOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

·       enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de tussen Gebruikers gesloten contracten zoals vermeld in artikel 3;

·       enige directe of indirecte schade met betrekking tot de kwaliteit van de Ruimtes, de overeenstemming van de Ruimtes met de beschrijving ervan, schending van hygiëne of veiligheidsvoorschriften/regelgeving of niet-naleving van de Richtlijnen voor Gebruikers;

·       enige directe of indirecte schade met betrekking tot de naleving van elke Gebruiker van de toepasselijke wetgeving;

·       enige directe of indirecte schade als gevolg van het slecht functioneren van de Site of het Platform.

 

In elk geval en zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de aansprakelijkheid van ZAPFLOOR jegens iedere Gebruiker beperkt tot honderd (100) euro, voor zover de schade, fout en oorzakelijk verband zijn bewezen. Deze aansprakelijkheidsbeperking is verantwoord gelet op het kosteloze karakter van het gebruik van het Platform door de Gebruikers (behoudens enige Verbruikskosten en de licentiekosten betaald door respectievelijk de Gebruikers en de licentieafnemer).

 

11.       Privacy

 

Omdat privacy van onze Gebruikers erg belangrijk voor ons is, heeft ZAPFLOOR een gedetailleerd privacybeleid ("Privacy Policy") opgemaakt om duidelijk te maken hoe ZAPFLOOR persoonlijke gegevens van Gebruikers verwerkt, verzamelt, gebruikt, communiceert, bekend maakt en beschermt. De Gebruiker stemt in met deze Privacy Policy en gaat ermee akkoord dat de Privacy Policy (die steeds kan worden bijgewerkt) het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens van Gebruikers door ZAPFLOOR beheerst. De Privacy Policy is beschikbaar via www.zapfloorhq.com/policy/privacy.

 

12.       Intellectuele Eigendom

 

Het Platform en alle intellectuele eigendomsrechten daarop betrekking hebbende, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitvindingen, octrooien en octrooiaanvragen, merken, handelsnamen, auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, tekst, ontwerpen (met inbegrip van de "look and feel" van het Platform en de Site), specificaties, methoden, procedures, algoritmen, data, technische gegevens, interactieve functies, bron- en doelcode, bestanden, interface, grafische gebruiks-interface en bedrijfsgeheimen, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk "Intellectuele Eigendom"), zijn volledig eigendom van en/of in licentie gegeven aan ZAPFLOOR en worden door de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van de lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en internationale regelgeving. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend, zijn voorbehouden aan ZAPFLOOR en haar licentiegevers.

 

Wanneer de Gebruiker Gebruikersinformatie uploadt, post, publiceert, gebruikt of ter beschikking stelt op het Platform, verleent de Gebruiker aan ZAPFLOOR een kosteloze, overdraagbare, toewijsbare, voor sub-licentie vatbare en wereldwijde licentie om de Gebruikersinformatie te gebruiken en reproduceren, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen van ZAPFLOOR en de uitoefening van de rechten van ZAPFLOOR onder de Voorwaarden, door middel van internet, elk mobiel apparaat of op iedere andere wijze, en via alle mediakanalen die vandaag bekend zijn. De hierboven vermelde licentie geldt gedurende de duurtijd van de overeenkomst tussen ZAPFLOOR en de Verhuurder.

 

De Gebruiker garandeert aan ZAPFLOOR dat de Gebruikersinformatie, wanneer deze door ZAPFLOOR wordt gebruikt in overeenstemming met de Voorwaarden, geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en geen inbreuk zal maken op enige wettelijke bepaling, statuut of reglementering, in welke jurisdictie dan ook en onder welk toepasselijk recht dan ook. Bovendien garandeert de Gebruiker aan ZAPFLOOR dat hij het recht heeft om alle persoonsgegevens die hij in feite aan ZAPFLOOR meedeelt onder of in verband met deze Voorwaarden, mee te delen en dat hij hiertoe de nodige toestemmingen heeft verkregen van alle betrokkenen (indien van toepassing).

 

In geval de Gebruikersinformatie persoonsgegevens betreft dan zal de Privacy Policy van toepassing zijn en Zapfloor zal persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de verwerkersovereenkomst gesloten tussen Zapfloor en de Verhuurder.

 

13.       Klachten

 

ZAPFLOOR dient als uitsluitend contactpunt voor eventuele vragen of opmerkingen van de Gebruikers. Als een Gebruiker er weet van heeft of er kennis van krijgt dat een Gebruiker ongepast handelt o.m. (maar zonder daartoe beperkt te zijn) door het niet naleven van de Voorwaarden of de Richtlijnen voor Gebruikers, het niet uitvoeren van datgene (die prestaties) waartoe de Gebruiker zich heeft verbonden of enige andere toepasselijke regelgeving, het gebruik van beledigend, gewelddadig of seksueel ongepast taalgebruik of gedrag, dan is de Gebruiker verplicht deze persoon en/of dit handelen onmiddellijk te rapporteren via [email protected] en indien nodig aan de bevoegde autoriteiten. ZAPFLOOR zal klachten van Gebruikers in aanmerking nemen en onderzoeken en doet haar uiterste best om daaraan het gepaste gevolg te geven en, in de mate van het mogelijke, binnen een redelijke termijn een oplossing te vinden die geschikt is voor alle betrokken partijen.

 

14.       Wijzigingen

 

ZAPFLOOR behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken het Platform, de Site, de Service, de Richtlijnen voor Gebruikers of deze Voorwaarden te wijzigen, de Privacy Policy, de Cookie Policy en alle andere policies. Wijzigingen zullen op de Site worden gepubliceerd of op andere wijze aan de Gebruiker ter kennis worden gebracht. Ook de datum van de laatste wijziging bovenaan deze Voorwaarden zal worden aangepast. Als de Voorwaarden dienen te worden gewijzigd of aangepast om te voldoen aan enige wettelijke vereisten, kunnen de wijzigingen in de Voorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren.

 

Door de toegang tot of het gebruik van het Platform voort te zetten nadat we een wijziging hebben aangebracht, of de Gebruiker te hebben bericht over een wijziging, geeft de Gebruiker aan dat hij/zij de gewijzigde Voorwaarden heeft gelezen en begrepen en hiermee akkoord gaat.

 

Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden en/of Richtlijnen, kan de Gebruiker enkel beslissen het gebruik van het Platform stop te zetten. De Gebruiker kan ZAPFLOOR vragen om zijn/haar Account te verwijderen door een verzoek te richten aan [email protected]. Wij zullen de Account en alle persoonlijke informatie met betrekking tot de Gebruiker in overeenstemming met onze Voorwaarden en binnen een redelijke termijn van het Platform verwijderen.

 

Gebruik van bepaalde onderdelen van de Site en/of het Platform kunnen onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en specifieke voorwaarden van een onderdeel van de Site en/of het Platform, zullen de specifieke voorwaarden voorrang krijgen op deze Voorwaarden.

 

15.       Toepasselijke wetgeving en bevoegdheid

 

Deze Voorwaarden en alle geschillen die met deze Voorwaarden en/of het gebruik van de Site of het Platform verband houden, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij ieder geschil hieromtrent tussen ZAPFLOOR en een Gebruiker zal steeds eerst getracht worden een minnelijke oplossing te vinden. Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

 

In geen enkel geval zal ZAPFLOOR verplicht zijn of kunnen worden om tussen te komen in een geschil tussen verschillende Gebruikers onderling.

 

 

 

Back to overview